در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

کمیته تخصصی توسعه و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان
بهمن ماه 1396

جلسه تعیین ظرفیت دانشجویان سال 97 با حضور روسای دانشکده و  آموزشکده های فنی و حرفه ای  استان اصفهان در دانشکده فنی شهید مهاجر برگزار گردید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی ، دکتر شمس ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان ضمن عرض خیرمقدم آمار دقیق دانش آموزان شاغل به تحصیل در

سال سوم متوسطه را از نیاز های مهم در تعیین ظرفیت برشمردند و اعلام نمودند در تعیین ظرفیت نباید فقط به افزایش آمار توجه کرد بلکه باید بر افزایش کیفیت و

پرورش انسان های کارآمد توجه نمود.

در ادامه ی جلسه روسای آموزشکده های فنی  استان طی سخنانی ضمن قدردانی از برگزاری چنین جلسه ایی به ارائه گزارشی از آموزش فنی و حرفه ای در استان

پرداختند و با توجه  به اینکه آموزش و پرورش در سال 97 در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش فارغ التحصیل نخواهد داشت به ارائه راهکار و پیشنهاد در خصوص مقابله

با کاهش پذیرش دانشجو پرداختند.

از مهمترین راهکار پیشنهاد شده در این خصوص میتوان به برگزاری دوره های کوتاه مدت ، بازدید هنرجویان و خانواده های آنها از آموزشکده های فنی ، سخنرانی در سکو های

نماز جمعه، تبلیغات گسترده در سطح شهر ، در اختیار قراردادن کارگاه ها و آزمایشگاه ها به هنرستان ها در زمان های خالی و ..... اشاره نمود.

سپس مهندس مدیه معاونت آموزشی دانشکده مهاجر با اشاره به تحصیل 23000 نفر دانشجو در استان به تشریح شرح وظایف کمیته توسعه و تعیین ظرفیت پذیرش استان پرداختند .

همچنین در پایان مصوب گردید مراکز استان آمار دقیقی از رشته های تکمیل ظرفیت را به معاونت آموزشی استان ارائه نمایند .

نظرات کاربران